Cummings Foundation Grant Recipient
VISITING BABY LIZARD, THE ~ Փոքրիկ մողէսի այցելութիւնը
Armine C. Koundakjian

VISITING BABY LIZARD, THE ~ Փոքրիկ մողէսի այցելութիւնը

Regular price $ 7.50 $ 0.00

By Armine Carapetian Koundakjian, Illustrated by Ani Asribabayan

Little girl Alik loves collecting and bringing home small lizards. She wonders why do these curious creatures keep roaming around her house? Join the Baby Lizard on an exciting journey to discover the secret of its visit!

Փոքրիկ Ալիքը սիրում է պարտէզից գտնել ու տուն բերել փոքր մողէսներ: Նրան Հետաքրքում է, թէ ինչու են այդ փոքրիկ արարածները թափառում իր տան մօտայքում: Միացի՛ր Փոքրիկ մողէսին հետաքրքիր ճամբորդութեանը՝ բացայայտելու նրա այցելութեան գաղտնիքը:

Armine C. Koundakjian (2022)